عكس العمل شیطان هنگام نزول آیه الكرسی
آنگاه به من گفت : هر كه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود. ... پیامبر فرمودند با فضیلت ترین آیه ای كه بر من نازل شد آیه الكرسی است. ...
www.persianv.com/view/056292.php - ذخیره شده - صفحات همسان