فاصله

 

همین یک واژه

مرز میان من و توست

 

پنج حرف است این واژه نحس

 

ومن چنان دلتنگم 

 

 

 

که گویی

 

پنج فرسخ را ه است

 

مرز میان من و تو