در دریای دلم طوفان عشق تو برپاست

کاش پریشانی هایم را می دیدی

کاش رهایم می کردی

زمانی که دست زندگی سنگین و شب بی ترانه است

هنگام عشق و اعتماد است

و دست زندگی چه سبک می شود و شب چه پر ترانه

آن هنگام که به هم عشق می ورزیم واعتماد داریم!

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

مثل یه بیت ته قافیه ها خواهم مرد

تو که رفتی همه ثانیه ها سایه شدند

سایه در سایه آن ثانیه ها خواهم مرد

شعله ها بی تو ز بی رنگی دریا گفتند

موج در موج در این خاطره ها خواهم مرد

گم شدم در قدم دوری چشمان بهار

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد