بر روی شن های ساحل نوشتم...

              بر تنه ی سخت درختان نوشتم...

                             در دفتر یادبود دوستان نوشتم...

آب شن ها را شست....

                      باد درختان را شکست....

                                        دفتر یادبود دوستان پاره شد....

ولی هیچ چیز نمی تواند..

                               نام تو..

                                         یاد تو..

                                                 و عشق تو را از یاد من ببرد...