خدایا به هر که دوست میداری بیاموز     که: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر میدانی بچشان که دوست داشتن     از عشق برتر است