میون این فاصله ها بودن تو یه نعمته 

حتی اگه یه شب باشه سفر با تو غنیمته
شب سفر یه حادثه ست برای تو برای من   

 یه فرصت بدون شک واسه دوباره پر زدن
آخر این جاده کجاست عبوره یا رسیدنه     
حتی دروغ ولی بگو که این شبا مال منه
تو این غریبی مدام حرفاتو باور میکنم    

تو دست بارونی عشق خستگیمو در می کنم
خاطره ای به رنگ شب نشسته رو ترانه هام   

 یه لحظه خاکستری ازون سفر مونده برام
خاطره ای به رنگ شب نشسته رو ترانه هام  

  یه لحظه خاکستری ازون سفر مونده برام