من خیلی غصه دارم        هیچ مونسی ندارم

تو آسمون ستارس            حتی اونم ندارم

     تا كی باید        به دل بگم       بساز بساز      بسوز بسوز

     تا كی باید        به دل بگم       كه چشماتو       به در ببند

     تا كی باید         گریه كنم       از دست كار روزگار

     تا كی باید       بباره چشمام      مثل ابر بهار

     كی میگه تنهایی سخت نیست     به خدا تنهایی سخته

         الهی بی كس نشی                  به خدا بی كسی سخته

          اینم از بخت بد ماست                رازیم هرچی خدا خواست

          ای خدا برس به دادم               ای خدا تنهایی سخته