کاش میشد هیچ کس تنها نبود

کاش میشد دیدنت رویا نبود

گفته بودی با تو می مانم ولی

...

رفتی و گفتی برایم جا نبود

سالیان سال تنها مانده ام

شاید این رفتن سزای من نبود

من دعا کردم برای بازگشت

زین سبب دستان تو بالا نبود

باز هم گفتی که فردا میرسی

کاش میشد دیدنت فردا نبود

کاش میشد امروز میدیدم تورا

تا که اکنون اشک من جاری نبود

دوستت دارم